Verksamhet

Rubinens HVB-hem - en plats för omstart och personlig utveckling. Här hittar du några av de diagnoser och utmaningar vi behandlar.

Narkotikamissbruk

Vi hjälper individer som lider av narkotikamissbruk genom att erbjuda behandlingsprogram som innefattar både medicinsk och psykosocial behandling. Våra behandlingspedagoger och skötare arbetar för att identifiera och behandla de underliggande orsakerna till missbruket, samt för att utveckla strategier för att förebygga återfall.

Evidensbaserade metoder som bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal används för att att ge våra klienter bästa möjliga stöd i deras återhämtningsprocess.

Alkoholberoende

Vi behandlar alkoholmissbruk genom att tillhandahålla individuellt anpassade program som fokuserar på att förstå och hantera missbrukets grundorsaker, såsom genetiska faktorer, miljöfaktorer och emotionella problem.

Programmet innefattar såväl avvänjning som stöd för att upprätthålla ett nyktert liv. Våra behandlingsplaner kan inkludera medicinsk behandling, individuell terapi, gruppstöd och återfallsförebyggande arbete. Målet är att hjälpa klienter att uppnå en långvarig nykterhet och en förbättrad livskvalitet.

Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationssamtal och för att stödja klienter i deras återhämtningsprocess.

Läkemedelsmissbruk

Rubinens HVB-hem behandlar läkemedelsmissbruk genom att erbjuda omfattande behandlingsplaner som inkluderar medicinsk behandling, terapi och psykosocialt stöd. Våra behandlingspedagoger och skötare hjälper klienter att förstå och hantera de faktorer som bidrar till missbruket, samt att utveckla strategier för att upprätthålla en drogfri livsstil.

Vi använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal för att förebygga återfall och stödja klienter i deras återhämtning.

Blandmissbruk

Blandmissbruk innebär att en individ missbrukar flera substanser samtidigt, vilket kan leda till särskilt komplexa problem och behandlingsbehov. På Rubinens HVB-hem arbetar vi med att integrerade och individuellt anpassade behandlingsplaner som tar hänsyn till alla aspekter av klientens missbruksmönster och bakomliggande orsaker.

Evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal används för att ge klienterna bästa möjliga stöd i deras återhämtningsprocess.

Spelmissbruk

Vi erbjuder behandling för spelmissbruk genom att erbjuda terapi, rådgivning och stöd för att hjälpa klienter att bryta sitt destruktiva beteende och återupprätta kontrollen över sina liv.

Vår personal använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal för att behandla de psykologiska orsakerna till spelmissbruket och för att hjälpa klienter att utveckla sunda strategier och alternativa sätt att hantera stress och negativa känslor.

Genom att erbjuda individuellt anpassade behandlingsplaner och återfallsförebyggande arbete, strävar vi efter att stödja våra klienters väg mot återhämtning och en spelfri livsstil.

Missbruk/Psykiatri i kombination

På Rubinens HVB-hem behandlar vi klienter som lider av både missbruk och psykiatriska problem. Våra behandlingspedagoger och skötare samarbetar för att erbjuda integrerade behandlingsplaner som tar hänsyn till både missbrukets och den psykiatriska problematikens särdrag.

Evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal kombineras med behandling för psykiatriska tillstånd, såsom medicinering och terapi, för att erbjuda en helhetslösning för klientens återhämtning.

Dubbeldiagnoser

Dubbeldiagnoser innebär att en individ har både ett missbruksproblem och en psykiatrisk diagnos. Rubinens HVB-hem arbetar med att ge en integrerad och individuellt anpassad behandling för klienter med dubbeldiagnoser.

Våra behandlingspedagoger och skötare fokuserar på att behandla både missbruket och de psykiatriska problemen genom att använda evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal anpassad medicinsk behandling.

Psykisk problematik

På Rubinens HVB-hem behandlar vi en rad psykiska problem, såsom ångest, depression, PTSD och tvångssyndrom. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och dialektisk beteendeterapi (DBT) för att hjälpa klienter att förstå och hantera sina psykiska problem, samt att utveckla strategier för att förbättra sin livskvalitet.

Autism

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation med sociala, kommunikativa och beteendemässiga utmaningar, ofta kopplad till unika styrkor och intressen. Vi erbjuder stöd och behandling för personer med autism, med fokus på att förbättra deras sociala och kommunikativa färdigheter samt att anpassa sig till vardagliga situationer.

På Rubinen använder vi evidensbaserade metoder, såsom Applied Behavior Analysis (ABA) och TEACCH-programmet, för att ge klienter med autism de verktyg och strategier de behöver för att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

ADHD/ADD

Vi erbjuder behandling och stöd för personer med ADHD/ADD, med fokus på att förbättra deras koncentration, impulskontroll och organisatoriska färdigheter. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), beteendemodifikation och medicinsk behandling för att ge klienter med ADHD/ADD de verktyg och strategier de behöver för att leva ett mer kontrollerat och balanserat liv.

Borderline personlighetsstörning

Rubinens HVB-hem erbjuder behandling och stöd för personer med borderline personlighetsstörning (BPD), som kan innebära intensiva humörsvängningar, impulsivitet och problem med självbild och relationer.

Vi utgår i från evidensbaserade metoder, såsom dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och mentaliseringsbaserad terapi (MBT), för att hjälpa klienter med BPD att hantera deras känslor, förbättra relationer och utveckla självregleringsfärdigheter.

Våldsutsatt problematik

Rubinens HVB-hem erbjuder behandling och stöd för personer som har utsatts för våld, oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Våra behandlingspedagoger och skötare arbetar för att hjälpa klienter att bearbeta och övervinna sina trauman och att utveckla strategier för att återuppbygga sina liv och skydda sig från framtida våld.

Evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), traumafokuserad terapi och stödsamtal används för att hjälpa klienter att hantera de känslomässiga och psykologiska konsekvenserna av våldsutsatta erfarenheter.

Metadon/Subutexbehandling

Rubinens HVB-hem erbjuder behandling och stöd för klienter som är beroende av opioder och deltar i metadon- eller subutexprogram. Våra behandlingspedagoger och skötare arbetar för att hjälpa klienterna att upprätthålla deras medicinska behandling samtidigt som de hanterar andra aspekter av sitt beroende och liv.

Vi använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal för att stödja klienter i deras återhämtningsprocess och hjälpa dem att uppnå en stabil och drogfri tillvaro.

Hedersrelaterat våld

Vi erbjuder behandling och stöd för personer som har utsatts för hedersrelaterat våld. Vi hjälper våra klienter att bearbeta och övervinna sina trauman och att utveckla strategier för att återuppbygga sina liv och skydda sig från framtida våld.

Evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), traumafokuserad terapi och stödsamtal används för att hjälpa klienter att hantera de känslomässiga och psykologiska konsekvenserna av hedersrelaterat våld.

Ångest

På Rubinens HVB-hem behandlar vi ångest genom att erbjuda terapi och stöd som hjälper klienter att förstå och hantera sina ångestutlösare, samt att utveckla effektiva copingstrategier. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptans- och åtagandeterapi (ACT) och mindfulness för att hjälpa klienter att minska ångest och förbättra deras livskvalitet.

Genom att erbjuda individuellt anpassade behandlingsplaner och återfallsförebyggande arbete, strävar vi efter att stödja klienter i deras väg mot att hantera och kontrollera sin ångest.

Depression

Vi behandlar depression genom att erbjuda terapi och stöd som hjälper klienter att förstå och hantera de faktorer som bidrar till deras depression, samt att utveckla strategier för att förbättra sin livskvalitet. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och interpersonell terapi (IPT) för att hjälpa klienter att bryta den negativa tankespiralen och återupprätta sin förmåga att känna glädje och engagemang i livet.

Kriminalitet

Rubinens HVB-hem ger stöd och behandling till individer som har begått brott eller har problem med att följa samhällets regler. Genom att arbeta med kriminalitetens orsaker och konsekvenser, samt att erbjuda terapi och praktiska verktyg för att förändra beteendemönster, erbjuder vi ett helhetsgrepp för att förebygga framtida brottslighet.

Våra behandlingspedagoger och skötare arbetar för att stärka klienters självkänsla, ansvarskänsla och förståelse för hur deras handlingar påverkar andra, samt att hjälpa dem att hitta och behålla sysselsättning och utbildning. Evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationssamtal används för att stödja klienters förändringsprocess.

Tvångssyndrom (OCD)

Vi erbjuder behandling och stöd för personer med tvångssyndrom (OCD), vilket innebär återkommande, oönskade tankar och/eller handlingar som skapar ångest och stör vardagen. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och exponering med responsprevention (ERP) för att hjälpa klienter att bryta det tvångsmässiga mönstret och återupprätta kontrollen över sina tankar och beteenden.

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Rubinens HVB-hem erbjuder behandling och stöd för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket kan uppstå efter att ha upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse. Våra behandlingspedagoger och skötare använder evidensbaserade metoder som exponeringsterapi, kognitiv bearbetningsterapi (CPT) och Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) för att hjälpa klienter att bearbeta och integrera sina trauman, samt att utveckla effektiva copingstrategier och återupprätta kontrollen över sina liv.

Relationsproblem

Vi arbetar med att stärka och förbättra relationer mellan individer och deras nära anhöriga, oavsett om det gäller partners, föräldrar, barn eller andra familjemedlemmar. Genom terapeutiska metoder som parterapi, familjeterapi, samtalsterapi och konflikthantering, stödjer vi våra klienter i att utveckla en bättre kommunikation och förmåga att lösa konflikter.

Evidensbaserade metoder som Emotionellt fokuserad terapi (EFT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) används för att hjälpa klienter att bygga stabila och kärleksfulla relationer som bidrar till deras välmående och en förbättrad livskvalitet.

Sociala problem

Rubinens HVB-hem behandlar sociala problem som kan uppstå på grund av isolering, arbetslöshet, fattigdom eller konflikter i familjen. Genom att erbjuda stöd och rådgivning hjälper vi individer att bygga upp en fungerande vardag och förbättra deras relationer med andra människor.

På Rubinens HVB-gem arbetar vi för att hjälpa klienter att utveckla självkänsla och sociala färdigheter, samt att hitta och behålla sysselsättning och utbildning. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeterapi och gruppstöd för att hantera vardagslivets utmaningar.

Rapporter och uppföljning

Här hittar du rapporter och utvärderingar som belyser vårt arbete och resultat. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra verksamheten och erbjuda en trygg miljö för de boende. Vi uppdaterar regelbundet denna sektion med ny information för att hålla dig informerad om vår pågående utveckling och vårt engagemang för att erbjuda en högkvalitativ och säker omsorg. Kontakta oss för placeringsförfrågan idag!